Admitere licență

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Institutul Teologic Penticostal din mun. Bucureşti se face pe baza  prezentei metodologii privitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, sesiunea iulie – septembrie 2019.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008.

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 50 de locuri  pentru cursurile cu frecvenţă.
Durata studiilor universitare de licenţă: învăţământ cu frecvenţă, 4 ani

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR (vezi aici formularul de înscriere)

I.1. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru sesiunea din iulie 2019, se face în perioada cuprinsă între 1 iunie – 22 iulie 2019 la secretariatul ITPB din B-dul. Uverturii, nr. 210-220, tel. 021/4241623, (luni-joi: 9,00-16,00; vineri: 9,00-14,00). Înscrierile la concursul de admitere din sesiunea septembrie, pentru locurile rămase libere, se fac între 2-13 septembrie 2019 (luni-joi: 9,00-16,00; vineri: 9,00-14,00).

 I.2. Acte necesare la înscriere (depuse într-un dosar plic):

a) Cererea-tip de înscriere, fişa de înscriere şi chestionarul candidatului, care se primesc de la secretariatul facultăţii, la înscriere (se pot descărca şi de pe site-ul ITPB);
b) Diploma de bacalaureat în original. Absolvenţii din promoţia 2018-2019 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
c) Certificatul de naştere, în original;
d) Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează.
e) Mărturia personală (maximum 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care candidatul la examen s-a întors la Dumnezeu, precum şi o descriere a felului în care a perceput chemarea lui Dumnezeu la slujirea creştină, pentru care urmează a se pregăti.
f) 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate şi de pe pagina web a ITPB: itpbucuresti.ro. Având în vedere caracterul confidenţial al acestor RECOMANDĂRI, solicitanţii vor comunica, în perioada care va fi anunţată, la secretariatul ITPB (tel. 021/434.16.23, 031/402.29.17 sau online), următoarele:

– numele şi adresa completă a pastorului bisericii din care provine;
– numele şi adresa unui membru din comitetul bisericii (să nu fie rudă cu candidatul) pe care îl recomandă pastorul;
– adresa unui membru din biserică pe care îl alege candidatul (să nu fie rudă cu el).

g) 3 fotografii tip buletin (format 3/4);
h) Chitanţa de plată (80 lei) a taxei de înscriere, eliberată la înscriere, de casiera Facultăţii;
i) Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor), unde e cazul;
j) Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă în original de la facultatea unde a obţinut licenţa;
k) Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare;
l) Cartea de identitate, în original sau pașaport.
Pentru candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în altă țară decât România actele necesare pentru înscriere suntre trecute în anexa metodologiei. (vezi aici). 

Recomandările pot fi descărcate de pe site-ul ITPB, completate şi trimise pe adresa ITPB (de cei care le completează), prin intermediul poştei, până pe data de 22 iulie 2019. În acest caz, candidaţii trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB.
Candidaţii care nu au acces la internet se pot adresa telefonic secretariatului ITPB, pentru a primi formularele-tip prin intermediul poştei şi pentru a comunica numele, calitatea, adresa şi telefonul persoanelor care vor completa recomandările.
Candidaţii (cetăţeni români) cu domiciliul în străinătate pot aduce în ziua înscrierii recomandările completate, în plic sigilat, care va purta ştampila bisericii şi semnătura pastorului. Şi candidaţii din această categorie trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Înscriere la facultate de pe site-ul ITPB.

I.3. Scutiri şi reduceri de taxe de admitere:

Sunt scutiţi de taxă de admitere: orfanii de ambii părinţi; persoanele care provin de la casele de copii sau plasament familial; copiii personalului didactic din învăţământul penticostal (inclusiv ai celor pensionaţi sau decedaţi).
După încheierea definitivă a înscrierii, comisia de admitere întocmeşte listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, vizate de decan şi aprobate de rector, ce se afişează pe panoul de admitere cu 24 de ore înainte de începerea primei probe. Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor de pe aceste liste se verifică imediat şi se corectează, cu aprobarea decanului, cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe.
În ziua premergătoare primei probe, candidaţii primesc o legitimaţie de concurs, pe baza acesteia şi a buletinului de identitate, fiind admişi în sala de concurs.
Procedura de înscriere a absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau de stat pentru a urma o a doua specializare este identică cu a candidaţilor la concursul de admitere, se desfăşoară în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii.

II. CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau ai unor şcoli echivalente cu liceul, cetăţeni ai României sau ai altor state, care şi-au echivalat diploma de absolvire a liceului la Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
Cetăţenii altor state se pot înscrie la concursul de admitere, cu respectarea legislaţiei în vigoare (O.M.Ed. nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România şi OUG 13/2003 privind cuantumul taxelor pentru studenţii străini).

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

Să facă dovada unui caracter creştin;
Să fie membri botezaţi ai unei biserici penticostale;
Să fi depus o anumită activitate în biserică;
Să aibă o înaltă ţinută morală şi un comportament exemplar;
Să manifeste interes şi  pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Scutirea de prezență se acordă candidaților care întrunesc oricare din condițiile următoare:

Să fie slujitori ordinaţi;
Să fie slujitori neordinaţi, dar antrenaţi în slujirea unei biserici locale;
Să fie părinţi.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

(Pe timpul examenelor se asigură cazare şi masă în Cămin, respectiv, la Cantina Facultăţii, contra cost: cazare pe noapte: 25 lei; micul dejun: 7 lei; prânzul: 12 lei.)

CONCURSUL de ADMITERE se va desfăşura în una sau două sesiuni:
Sesiunea iulie 2019 – 23, 24 iulie 2019
Sesiunea septembrie 2019 – 17, 18 septembrie 2019 (numai în eventualitatea că vor rămâne locuri neocupate după sesiunea din iulie).
Selecţia candidaţilor se face pe baza CONCURSULUI DE ADMITERE, care va consta din următoarele probe:

SESIUNEA IULIE 2019

Proba I:
INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC – 23 iulie, începând cu ora 9,00.
La proba I – eliminatorie – nu se admit contestaţii.

Proba a II-a:
Această etapă constă în susţinerea unei probe scrise la:
CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENT, probă scrisă –  24 iulie, între orele 9,00-12,00.
Nota minimă de promovare a probei scrise este 5,00, iar media generală minimă de admitere este 6,00 (şase).
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale.
Candidaţii ordinaţi ca pastori sunt declaraţi admişi fără susţinerea probei a II-a; proba I este obligatorie şi eliminatorie şi pentru această categorie de candidaţi.
Candidații care doresc să se califice pentru a beneficia de bursă trebuie să susțină și proba a II-a a concursului, deoarece bursele se acordă candidaților admiși la examenul de admitere, în ordinea mediilor obținute la ambele probe de concurs.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Proba I: 

INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC – 17 septembrie, începând cu ora 9,00.
La proba I – eliminatorie – nu se admit contestaţii.

Proba a II-a:

CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENT, probă scrisă18 septembrie, între orele 9,00-12,00.
Condiţiile minimale de admitere şi metoda de calcul a mediei de admitere sunt aceleaşi cu cele din sesiunea iulie 2018.
Candidaţii ordinaţi ca pastori sunt declaraţi admişi, fără susţinerea probei a II-a; proba I este obligatorie şi eliminatorie şi pentru această categorie de candidaţi.
Candidaţii care au căzut la examenul de admitere din iulie şi doresc să participe şi la sesiunea de admitere din septembrie vor depune la dosarul de înscriere o nouă recomandare din partea pastorului. Celelalte două recomandări sunt valabile. Procedura de obţinere a recomandării este aceeaşi ca şi la sesiunea din iulie.
Candidații care doresc să se califice pentru a beneficia de bursă trebuie să susțină și proba a II-a a concursului, deoarece bursele se acordă candidaților admiși la examenul de admitere, în ordinea mediilor obținute la ambele probe de concurs.

IV. TEMATICA PENTRU CONCURS, PROBA SCRISĂ – CUNOŞTINŢE BIBLICE (VECHIUL TESTAMENT şi NOUL TESTAMENT)

  1. Vechiul Testament

Geneza: Creația (cap. 1-2), Patriarhii (cap. 12-36)
Exod: Ieșirea din Egipt (cap. 1–15), Legământul de la Sinai (cap. 19–24)
Judecători: istoria lui Samson (cap. 13-16)
1-2 Samuel: istoria regelui David (1Sam. 16:1–1Regi 2:11)
1-2 Regi: narațiunile despre profeți (1Regi 17–2Regi 13)
Daniel: Daniel și suveranii babilonieni (cap. 1-5)
Ezra-Neemia

  1. Noul Testament

Evangheliile
a) Naşterea lui Isus Hristos b) Ispitirea Domnului c) Fericirile d) Pildele lui Isus Hristos e) Isus Hristos în Săptămâna Patimilor f) Răstignirea g) Învierea Domnului h) Arătările Domnului după Înviere i) Înălţarea Domnului

Faptele apostolilor
a) Ziua Cincizecimii b) Botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor c) Alegerea celor şapte diaconi g) Convertirea lui Saul e) Convertirea sutaşului Corneliu f) Procesul Sfântului Apostol Pavel.

Epistolele Sfântului Apostol Pavel
a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8; b) Îndatoriri ale creştinului faţă de Cina Domnului potrivit cu 1 Cor 10:14–22 şi 11:17–34 c) Manifestarea harismelor în închinarea bisericii, potrivit cu 1 Cor 12–14

Apocalipsa – Scrisorile către cele şapte Biserici

Bibliografie: BIBLIA, Ed. Cornilescu 1924; „Gramatica practică a limbii române,” de Ștefania Popescu, Ed. TEDIT FZH, București, 2008; “Dicționar de omonime, paronime, sinonime, antonime,” de Zorela Creța și Cristina Gherman, Ed. All, București, 2012.
La această probă de examen candidaţii trebuie să facă dovada că sunt familiarizaţi cu textele Scripturii.
Nu sunt evaluate capacităţile de interpretare a textelor sacre, ci doar cunoştinţele biblice ale candidatului.

V. DISPOZIŢII FINALE

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii pentru anul universitar 2019-2020 prin decizia  rectorului.
Cetățenii străini pot participa la examenul de admitere doar în sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor trebuie înaintate Ministerului Educaței Naționale, până la jumătatea lunii august, în vederea aprobării înmatriculării lor în anul I.
Candidaţii declaraţi admişi care nu depun cerere de înscriere în anul I până pe data de 24 septembrie 2019 vor fi declaraţi retraşi, iar în locul lor vor fi înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. În locul candidaţilor înscrişi, dar care se retrag sau sunt exmatriculaţi, sunt înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. Convocarea candidaţilor de pe lista celor respinşi se poate face doar în primele 30 de zile ale anului universitar.
Actele candidaţilor respinşi se restituie la cerere, după încheierea concursului de admitere sau după afişarea rezultatelor la proba eliminatorie.
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este o instituţie confesională de învăţământ superior care funcţionează în regim privat. Susţinerea financiară se face din taxe şi din diferite donaţii din ţară şi din străinătate. Pentru anul universitar 2019–2020 taxa şcolară este echivalentul în lei a 550 EURO/an – la cursul BNR leu/euro din ziua plăţii.
Studenţii din aceeaşi familie, care studiază simultan în instituţia noastră, vor plăti taxele şcolare după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% din valoarea taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti oferă studenţilor posibilitatea de a fi cazaţi în căminul studenţesc, în camere de 3–4 persoane, cu grup sanitar în fiecare cameră. De asemenea, studenţii pot servi micul dejun şi masa de prânz, de luni până vineri, la cantina institutului. Pentru anul universitar 2019–2020, costurile de cazare şi masă vor fi următoarele:

– taxa de cazare – 310 lei /lună;
– micul dejun – 5 lei;
– masa de prânz – 12 lei (pentru studenţii care locuiesc în cămin se acordă pachetul lunar de 550 lei – 310 lei cazarea şi 240 lei masa de prânz);

În limita fondurilor disponibile, studenţii ITPB pot fi susţinuţi financiar pentru a-şi putea plăti taxa de cazare şi masă.

Toate informaţiile privitoare la concursul de admitere vor putea fi obţinute la Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureşti, prin telefon – (021) 434 1623, (031) 4022917, fax – (021) 434 7515, E-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând pagina web a Institutului: www.itpbucuresti.ro

×