Admitere master

Domeniu: Biblie și societate (învăţământ cu frecvență)

Cifra de şcolarizare: 50 de locuri – învăţământ cu frecvență

Durata școlarizării: 2 ani

Taxa de școlarizare: 550 EURO

Admiterea la programul de studii universitare de masterat

I. CADRUL LEGAL
Admiterea la programul de studii universitare de masterat pentru anul 2018-2019 se face în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

II. ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 1  Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Art. 2 Organizarea admiterii este de competenţa Facultății de Teologie Penticostală din cadrul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu Metodologia proprie.
Art. 3 Studiile de masterat au durata de 4 semestre, având rolul de a extinde competenţele în domeniul teologiei. Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţi/absolvente cu diplomă obţinută la finalizarea ciclului de studii universitare de licenţă, indiferent de domeniu/profil sau de specializare.
Art. 4 Concursul se desfăşoară în două etape și anume 15 septembrie 2018 și 22 septembrie 2018. Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor, afişarea rezultatelor, încasarea taxelor, rezultatul final) se stabileşte de către facultate şi se afişează la aviziere şi pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din municipiul București (http://www.itpbucuresti.ro/).
Art. 5  Programarea sesiunii se face în aşa fel încât procesul de admitere să fie finalizat până la 24.09.2018.

III. CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 6 Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de masterat absolvenţi/absolvente ai/ale ciclului de studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire.
Art. 7 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene candidează la admiterea la masterat în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către Direcţia de Specialitate din cadrul MENCS.
Pot candida pentru admiterea la masterat cetăţeni din afara UE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 8 Persoana care a fost admisă la masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata studiilor.
Art. 9 Înscrierea la concursul de admitere la masterat într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
Art. 10 Perioada de înscriere la concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat este:

              a) Pentru prima sesiunea a concursului de admitere: 1 iulie – 14 septembrie 2018
      b) Pentru a doua sesiune a concursului de admitere: 18 septembrie – 21 septembrie 2018

Art. 11 Concursul de admitere la masterat se constituie dintr-o singură probă – prezentarea proiectului de cercetare, care va conţine următoarele elemente:

 • Tema de cercetare
 • Relevanţa temei de cercetare
 • Obiectivele cercetării
 • Structura generală a lucrării
 • Bibliografia de bază (5-10 titluri)
 • Întindere 3-5 pagini.

 Art. 12 Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (inclusiv suplimentul acesteia), ambele în original (pentru promoţia 2018 sunt valabile adeverinţele de absolvire în original);
 • certificatul de naştere, în original;
 • trei fotografii tip carte de identitate;
 • carte de identitate, în original;
 • recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

 Art. 13 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor achita o taxă de examinare în valoare de 80 lei.
Art. 14 Accesul candidaţilor în sălile de concurs se încheie cu 5 minute înainte de începerea concursului. Candidaţii care nu sunt în sală la momentul începerii examenului pierd dreptul de a mai susţine concursul de admitere în anul respectiv.
La intrarea în sală se verifică, pe bază de carte de identitate şi legitimaţie de concurs, identitatea candidaţilor.
Documentele de legitimare se ţin pe bancă, la locul de concurs, pe toată durata desfăşurării acestuia.
Art. 15 Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce la eliminarea candidaţilor din concurs, menţionându-se în toate documentele „fraudă – eliminat din concurs”.

IV. VERIFICAREA PROIECTELOR
Art. 16 Criteriile de verificare şi notare vor fi stabilite ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremurile de notare vor fi afişate odată cu rezultatul concursului de admitere.
Art. 17 Membrii comisiei de admitere vor fi cadre didactice ale Facultăţii de Teologie Penticostală care predau în cadrul programului de masterat „Biblie şi societate”, iar componenţa comisiei va fi hotărâtă prin votul Consiliului Facultăţii.

V. REZULTATELE ADMITERII

Art. 18 Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri alocate programului de studii de masterat.
Art. 19 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la Avizierul şi pe site-ul ITPB.
Art. 20 Dată fiind forma orală a probei de concurs, nu se admit contestaţii.
Art. 21 Pentru a fi înmatriculați, masteranzii vor achita o taxă în valoare de 25 lei.
Art. 22 Taxa de studii la programul de masterat „Biblie şi societate” este de 550 de euro pe an.
Art. 23 Candidaţilor care din diverse motive se retrag, NU LI SE RESTITUIE sumele achitate sub formă de taxă de înscriere, taxă de înmatriculare, taxă de studiu.
Art. 24 Masteratul se încheie cu susţinerea publică a dizertaţiei. Absolvenţii care au promovat dizertaţia primesc „diplomă de master”, însoţită de suplimentul la diplomă.
Art. 25 Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează prin decizie a rectorului.

Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014, vezi mai jos, – pagina 2, poz. 17.

×