Admitere licență

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti se face pe baza  prezentei metodologii privitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, sesiunea iulie – septembrie 2024, avand la bază Legea învățământului superior nr. 199/2023 și O.M. nr. 3693 din data de 1 februarie 2024.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România şi este o instituţie confesională de învăţământ superior, acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008.

Specializarea: Teologie penticostală pastorală
Cifra de şcolarizare: 50 de locuri  pentru cursurile cu frecvenţă.
Durata studiilor universitare de licenţă: învăţământ cu frecvenţă, 4 ani

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

I.1. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2024, se face în perioada cuprinsă între 1 iunie – 21 iulie 2024 la secretariatul ITPB* din B-dul. Uverturii, nr. 210-220, tel. 021/4241623, (luni-joi: 9.00-16.00; vineri: 9.00-14.00).

Înscrierea la concursul de admitere din sesiunea septembrie, pentru locurile rămase libere, se face în perioada 1 – 9 septembrie 2024 (luni-joi: 9.00-16.00; vineri: 9.00-14.00).

*Candidații vor trimite pe adresa de e-mail a secretariatului ITPB (secretariat@itpbucuresti.ro sau secretariat_itpb@itpbucuresti.ro)  documentele necesare înscrierii (scanate, redenumite cu nume şi prenume şi arhivate). 

I.2. Acte necesare la înscriere

a) Cererea-tip de înscriere, chestionar de înscriere şi fișa candidatului (se pot descărca de pe această pagină; vezi mai jos);

b) Diploma de bacalaureat scanată / copie. Absolvenţii din promoţia 2023 – 2024 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat;

c) Certificatul de naştere în copie;

d) Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează;

e) Mărturia personală (maxim 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care s-a întors la Dumnezeu, precum şi o descriere a felului în care a perceput chemarea lui Dumnezeu la slujirea creştină, pentru care urmează a se pregăti;

f) 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate de pe această pagină (vezi mai jos). Având în vedere caracterul confidenţial al acestor recomandări, acestea se vor trimite pe adresele de mail (secretariat@itpbucuresti.ro sau secretariat_itpb@itpbucuresti.ro) direct de către persoanele care le-au completat (pastor, membru comitet, membru biserică);

g) Chitanţa de plată/dovada plății online (80 lei) a taxei de înscriere; (conturile ITPB)

h) Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor), unde este cazul;

i) Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie sau adeverinţă de la facultatea unde a obţinut licenţa;

j) Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare;

k) Cartea de identitate (copie) sau pașaport;

l) Numai pentru cetățenii străini care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română: certificat de competențe lingvistice (pentru limba română) obținut în România (vezi mai jos anexa metodologiei de admitere).

De reținut:

 • recomandările-tip, care, datorită caracterului confidențial, nu pot fi trimise de candidați, ci doar de cei ce le completează (acestea se trimit scanate la adresele de mail mai sus menționate);
 • diploma de bacalaureat în original sau adeverința se va aduce de către candidat și în original, în luna septembrie, dacă acesta este declarat admis;
 • trei fotografii tip buletin (format ¾) în cazul în care candidatul este declarat admis;

Pentru candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în altă țară decât România actele necesare pentru înscriere sunt trecute în anexă. 

I.3. Scutiri şi reduceri de taxe de admitere:

Sunt scutiţi de taxă de admitere: orfanii de ambii părinţi; persoanele care provin de la casele de copii sau plasament familial; copiii personalului didactic din învăţământul penticostal (inclusiv ai celor pensionaţi sau decedaţi).

II. CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenți ai unor şcoli echivalente cu liceul, cetăţeni ai României sau ai altor state, care şi-au echivalat diploma de absolvire a liceului la Ministerul Educaţiei.

Cetăţenii altor state se pot înscrie la concursul de admitere, cu respectarea legislaţiei în vigoare stabilită prin OMEN 3473/2017- privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor straini, completată cu OM 4151/2020, a OMEN 3900/2017-  privind Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni și a OG. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare în valută a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, aprobată cu modificări prin Legea nr.1/2010.

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

Să facă dovada unui caracter creştin;
Să fie membri botezaţi ai unei biserici penticostale;
Să fi depus o anumită activitate în biserică;
Să aibă o înaltă ţinută morală şi un comportament exemplar;
Să manifeste interes şi  pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Pe timpul examenelor se asigură cazare în cămin (în limita locurilor disponibile) şi masă la cantina facultăţii, contra cost.

CONCURSUL de ADMITERE se va desfăşura în una sau două sesiuni:

 • Sesiunea iulie 2024: 24 – 25 iulie 2024
 • Sesiunea septembrie 2024:  11 – 12 septembrie 2024 (numai în eventualitatea că vor rămâne locuri neocupate după sesiunea din iulie).

Selecţia candidaţilor se face pe baza CONCURSULUI DE ADMITERE, care va consta în următoarele probe:

 • SESIUNEA IULIE 2024

Proba I:  INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC  (probă eliminatorie, la care nu se admit contestații), probă orală – 24 iulie 2024, începând cu ora 8.00.

Proba a II-a: CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENT, probă scrisă – 25 iulie 2024, între orele 7.00 – 10.00.

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci).  Media generală de admitere se calculează cu două zecimale.

Candidaţii ordinaţi ca pastori sunt declaraţi admişi fără susţinerea probei a II-a; proba I este obligatorie şi eliminatorie şi pentru această categorie de candidaţi.

Candidații ce doresc să se califice pentru a beneficia de bursă trebuie să susțină și a II-a probă a concursului, deoarece bursele se acordă candidaților admiși în urma susţinerii examenului, în ordinea mediilor obținute la ambele probe de concurs.

 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024. 

Proba I:  INTERVIU ŞI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC  (probă eliminatorie, la care nu se admit contestații), probă orală – 11 septembrie 2024, începând cu ora 8.00.

Proba a II-a: CUNOŞTINŢE BIBLICE din VECHIUL şi din NOUL TESTAMENT, probă scrisă12 septembrie 2024, între orele 7.00-10.00.

Candidaţii ordinaţi ca pastori sunt declaraţi admişi, fără susţinerea probei a II-a; proba I este obligatorie şi eliminatorie şi pentru această categorie de candidaţi.

Candidații care doresc să se califice pentru a beneficia de bursă trebuie să susțină și a II-a probă a concursului, deoarece bursele se acordă candidaților admiși în urma susţinerii examenului, în ordinea mediilor obținute la ambele probe de concurs.

În situația în care concursul de admitere se va desfășura online, proba pentru admitere, atât pentru sesiunea iulie 2024, cât și pentru sesiunea septembrie 2024 – va consta într-un interviu prin intermediul platformei Zoom, în cadrul căruia candidaților li se vor pune de către comisia de examinare și întrebări punctuale din tematica indicată în metodologia de admitere.

IV. TEMATICA PENTRU CONCURS, PROBA SCRISĂ – CUNOŞTINŢE BIBLICE (VECHIUL TESTAMENT şi NOUL TESTAMENT)

Vechiul Testament

      Geneza: Creația (cap. 1-2), Patriarhii (cap. 12-36);
      Exod: Ieșirea din Egipt (cap. 1–15), Legământul de la Sinai (cap. 19–24);
      Judecători: istoria lui Samson (cap. 13-16);
      1-2 Samuel: istoria regelui David (1Sam. 16:1–1Regi 2:11);
      1-2 Regi: narațiunile despre profeți (1Regi 17–2Regi 13);
      Daniel: Daniel și suveranii babilonieni (cap. 1-5);
      Ezra-Neemia.

Noul Testament

 • Evangheliile
  a) Naşterea lui Isus Hristos;
  b) Ispitirea Domnului
  c) Fericirile
  d) Pildele lui Isus Hristos
  e) Isus Hristos în Săptămâna Patimilor
  f) Răstignirea
  g) Învierea Domnului
  h) Arătările Domnului după Înviere
  i) Înălţarea Domnului
 • Faptele apostolilor
  a) Ziua Cincizecimii
  b) Botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor
  c) Alegerea celor şapte diaconi
  d) Convertirea lui Saul
  e) Convertirea sutaşului Corneliu
  f) Procesul Sfântului Apostol Pavel
 • Epistolele Sfântului Apostol Pavel
  a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8
  b) Îndatoriri ale creştinului faţă de Cina Domnului potrivit cu 1 Cor 10:14–22 şi 11:17–34
  c) Manifestarea harismelor în închinarea bisericii, potrivit cu 1 Cor 12–14
 • Apocalipsa – Scrisorile către cele şapte Biserici

Bibliografie:

 • Biblia, Ed. Cornilescu 1924.

La această probă de examen candidaţii trebuie să facă dovada că sunt familiarizaţi cu textele Scripturii.  Nu sunt evaluate capacităţile de interpretare a textelor sacre, ci doar cunoştinţele biblice ale candidatului.

V. DISPOZIŢII FINALE

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere pe institut, se aduc la cunoştinţa fiecărui candidat, individual, pentru protecția datelor.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii pentru anul universitar 2024-2025 prin decizia Rectorului.

Candidații care au diplome de liceu/ echivalentele acestora, obșinute în alte state decât România, pot participa la examenul de admitere doar în sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor trebuie înaintate Ministerului Educației până la jumătatea lunii august, în vederea echivalării diplomelor şi aprobării înmatriculării lor în anul I. Excepţia pentru sesiunea din septembrie este valabilă doar pentru candidații care şi-au echivalat deja diploma  la Ministerul Educaţiei.

Candidaţii declaraţi admişi care nu depun cerere de înscriere în anul I cu o saptămână înainte de începerea anului universitar, vor fi declaraţi retraşi, iar în locul lor vor fi înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. În locul candidaţilor înscrişi, dar care se retrag sau sunt exmatriculaţi, sunt înscrişi următorii candidaţi de pe listele de admitere. Convocarea candidaţilor de pe lista celor respinşi se poate face doar în primele 30 de zile ale anului universitar.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este o instituţie confesională de învăţământ superior care funcţionează în regim privat. Susţinerea financiară se face din taxe şi din diferite donaţii din ţară şi din străinătate. Pentru anul universitar 2024–2025 taxa şcolară este echivalentul în lei a 700 EURO/an – la cursul BNR leu/euro din ziua plăţii.
Pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, taxa școlară este de 2200 Euro/an, potrivit cuantumului minim stabilit prin OG 22/2009.

Studenţii din aceeaşi familie, care studiază simultan în instituţia noastră, vor plăti taxele şcolare după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% din valoarea taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti oferă  studenţilor posibilitatea de a fi cazaţi în căminul studenţesc, în camere de 3–4 persoane, cu grup sanitar în fiecare cameră. De asemenea, studenţii pot servi micul dejun şi masa de prânz, de luni până vineri, la cantina Institutului.

În limita fondurilor disponibile, studenţii ITPB pot fi susţinuţi financiar pentru a-şi putea plăti taxa de cazare şi masă.

Toate informaţiile privitoare la concursul de admitere vor putea fi obţinute de la Secretariatul ITPB, B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureşti, prin telefon – (021) 434 1623, E-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând pagina web a Institutului: www.itpbucuresti.ro. 

×