Admitere master

Pentru a fi la curent cu ultimele modificări cu privire la organizarea admiterii pentru programul de masterat, vă rugăm să consultați Anexa 1 a metodologiei.


Domeniu: Biblie și societate (învăţământ cu frecvență)

Cifra de şcolarizare: 50 de locuri – învăţământ cu frecvență

Durata școlarizării: 2 ani

Taxa de școlarizare: 550 EURO

Admiterea la programul de studii universitare de masterat

I. CADRUL LEGAL
Admiterea la programul de studii universitare de masterat pentru anul 2020-2021 se face în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

II. ORGANIZAREA ADMITERII

 • Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
 • Organizarea admiterii este de competenţa Facultății de Teologie Penticostală din cadrul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu Metodologia proprie.
 • Studiile de masterat au durata de 4 semestre, având rolul de a extinde competenţele în domeniul teologiei.
 • Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţi/absolvente cu diplomă obţinută la finalizarea ciclului de studii universitare de licenţă, indiferent de domeniu/profil sau de specializare.
 • Concursul constă în evaluarea dosarelor candidaţilor  şi va avea loc în data de 17.09.2020, începând cu ora 9.00.
 • Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor, afişarea rezultatelor, încasarea taxelor, rezultatul final) se stabileşte de către facultate şi se afişează la aviziere şi pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din municipiul București (http://www.itpbucuresti.ro/).
 • Programarea sesiunii se face în aşa fel încât procesul de admitere să fie finalizat până la data de  21.09.2020.

III. CANDIDAŢII LA ADMITERE

 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de masterat absolvenţi/absolvente ai/ale ciclului de studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire.

 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene candidează la admiterea la masterat în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către Direcţia de Specialitate din cadrul MEN.
 • Pot candida pentru admiterea la masterat cetăţeni din afara UE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
 • Persoana care a fost admisă la masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata studiilor.

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Înscrierea la concursul de admitere la masterat într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.

Perioada de înscriere la concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat este:

Prima perioadă de înscriere la concursul de admitere: 1 iunie – 15 iulie 2020

A doua perioadă de înscriere la concursul de admitere: 1 15 septembrie 2020

Concursul de admitere la masterat constă în evaluarea dosarelor candidaţilor, dosare ce conţin proiectul de cercetare.

Proiectul de cercetare va fi structurat după cum urmează:

 • Relevanţa temei de cercetare
 • Obiectivele cercetării
 • Structura generală a lucrării
 • Bibliografia de bază (5-10 titluri)
 • Întindere 3-5 pagini.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (inclusiv suplimentul acesteia), ambele în original (pentru promoţia 2020 sunt valabile adeverinţele de absolvire în original)
 • Certificat de competențe lingvistice eliberat în România, pentru candidații care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română
 • certificatul de naştere-copie(se prezinta şi în original)
 • trei fotografii tip carte de identitate
 • carte de identitate-copie (se prezintă şi în original)
 • recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere/examinare în valoare de 80 lei.

V. REZULTATELE ADMITERII

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la Avizier şi pe site-ul ITPB.

Pentru a fi înmatriculați, masteranzii vor achita o taxă în valoare de 25 lei.

Taxa de studii la programul de masterat „Biblie şi societate” este de 550 de euro pe an.

Candidaţilor care din diverse motive se retrag, NU LI SE RESTITUIE sumele achitate sub formă de taxă de înscriere, taxă de înmatriculare, taxă de studiu.

Masteratul se încheie cu susţinerea publică a disertaţiei. Absolvenţii care au promovat disertaţia primesc „diplomă de master”, însoţită de suplimentul la diplomă.

Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează printr-o decizie a rectorului.

Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014, vezi mai jos, – pagina 2, poz. 17.

×