Admitere masterat

Domeniu: Teologie penticostală aplicată (învăţământ cu frecvență)

Cifra de şcolarizare: 50 de locuri – învăţământ cu frecvență

Durata școlarizării: 2 ani

Taxa de școlarizare: 600 EURO

Admiterea la programul de studii universitare de masterat

I. CADRUL LEGAL
Admiterea la programul de studii universitare de masterat pentru anul 2022-2023 se face în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

II. ORGANIZAREA ADMITERII

 • Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
 • Organizarea admiterii este de competenţa Facultății de Teologie Penticostală din cadrul Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu Metodologia proprie.
 • Studiile de masterat au durata de 4 semestre, având rolul de a extinde competenţele în domeniul teologiei.
 • Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenți/absolvente cu diplomă obținută la finalizarea ciclului de studii universitare de licență, indiferent de domeniu/profil sau de specializare.
 • Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă în evaluarea de către comisie a dosarelor candidaților, precum și într-un interviu online, care va avea loc în data de 16 septembrie 2022, începând cu ora 9.00.
 • Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor, afişarea rezultatelor, încasarea taxelor, rezultatul final) se stabileşte de către facultate şi se afişează la aviziere şi pe site-ul Institutului Teologic Penticostal din municipiul București (http://www.itpbucuresti.ro/).

III. CANDIDAŢII LA ADMITERE

 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de masterat absolvenți/absolvente ai/ale ciclului de studii universitare de licență cu diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, indiferent de domeniu/profil sau de specializare. 

 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene candidează la admiterea la masterat în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către Direcţia de Specialitate din cadrul MEN.
 • Pot candida pentru admiterea la masterat cetăţeni din afara UE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare (vezi detalii mai jos).
 • Persoana care a fost admisă la masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata studiilor.

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Înscrierea la concursul de admitere la masterat într-un domeniu se poate face de către absolvenți care au dobândit diplomă de licență.

Perioada de înscriere la concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat este:

Prima perioadă de înscriere la concursul de admitere: 1 iunie – 15 iulie 2022

A doua perioadă de înscriere la concursul de admitere: 1 14 septembrie 2022

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă în evaluarea de către comisie a dosarelor candidaților, precum și într-un interviu online, care va avea loc în data de 16 septembrie 2022, începând cu ora 9.00.

Dosarul trebuie să conțină un referat alcătuit în conformitate cu Ghidul ITPB pentru redactarea lucrărilor cu caracter științific.

Tema referatului trebuie să se înscrie într-una din ramurile teologiei și să exprime interesele academice ale candidatului.

Referatul trebuie să aibă 1500–2000 cuvinte și să cuprindă minimum zece titluri din literatura de specialitate.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (inclusiv suplimentul acesteia), ambele în original (pentru promoţia 2022 sunt valabile adeverinţele de absolvire în original);
 • Certificat de competențe lingvistice eliberat în România, pentru candidații care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română;
 • certificatul de naştere – copie(se prezinta şi în original);
 • trei fotografii tip carte de identitate;
 • carte de identitate-copie (se prezintă şi în original);
 • recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere/examinare în valoare de 80 lei.

În situația în care înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master se face online, candidații vor trimite pe adresa de e-mail a secretariatului ITPB documentele prevăzute la articolul anterior.

Documentele vor fi semnate (unde este cazul), scanate în format PDF și arhivate într-un folder redenumit cu numele, prenumele și localitatea candidatului.

Fac excepție de la această regulă:

 • fotografiile tip buletin/carte de identitate, în 2 exemplare, care se vor depune de către candidat  în format fizic, când situația o va permite, la secretariatul facultății;
 • recomandarea din partea pastorului.

Datorită caracterului confidențial, recomandarea nu poate fi trimisă de candidat, ci doar de cel care o completează. Se recomandă trimiterea ei în formă scanată, prin email. (Recomandările trimise prin poșta clasică trebuie să  ajungă la destinație înainte de ziua concursului de admitere.)

V.  ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DIN ALTE STATE

Dosarele acestor candidați  trebuie să conțină, pe lângă actele specificate în metodologie:

–  pașaport valabil minim 6 luni de la începerea programului de studii;

– certificat de competenţe lingvistice pentru limba română, minim nivel B1, eliberat în România;

 • pentru candidații cu diplomă obținută în Spania, Grecia şi Italia: diplomele și foile matricole/ suplimentul la diploma cu Apostila de la Haga
 • pentru candidații cu diplomă obținută în SUA: SAT / ACT
 • pentru candidații cu diplomă obținută în Austria: traducere legalizată a diplomelor și a foilor matricole/ suplimentul la diploma

Dosarele candidaților cu diplomă obținută în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și în cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, se înaintează Ministerului Educației în vederea emiterii Scrisorii de acceptare la studii, după ce aceștia sunt declarați admiși la ITPB.

Pentru candidații din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, taxa școlară este de 2200 euro/an ( potrivit cuantumului minim stabilit prin OG 22/2009) și se achită integral, la începutul anului universitar, dupa primirea Scrisorii de acceptare la studii emisă de Ministerul Educației.

Candidații cu diplomă obținută în state ale Uniunii Europene  vor depune la înscriere, pe lângă actele menționate în metodologie și Atestatul de recunoaștere a studiilor emis de Ministerul Educaţiei, CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor).

Dosarul de echivalare se poate depune online, urmand instrucțiunile: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate

VI. REZULTATELE ADMITERII

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă fiecărui candidat, în mod individual.

Pentru a fi înmatriculați, masteranzii vor achita o taxă în valoare de 25 lei.

Taxa de studii la programul de masterat „Teologie Penticostală Aplicată” este de 600 de euro pe an.

Candidaţilor care din diverse motive se retrag, NU LI SE RESTITUIE sumele achitate sub formă de taxă de înscriere, taxă de înmatriculare, taxă de studiu.

Masteratul se încheie cu susţinerea publică a disertaţiei. Absolvenţii care au promovat disertaţia primesc „diplomă de master”, însoţită de suplimentul la diplomă.

Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează printr-o decizie a rectorului.

Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 31.03.2022, vezi mai jos, – pagina 1, poz. 7.

×