Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate”

Centrul de Cercetare „Biblie şi Societate”

La propunerea unui grup de iniţiativă din rândul cadrelor didactice ale ITPB, în şedinţa senatului instituţiei noastre din data de 25.01.2012 s-a luat decizia înfiinţării Centrului de Cercetare „Biblie şi Sociatate” (CCBS).

Potrivit statutului acestuia aprobat în aceeaşi şedinţă, obiectivele centrului sunt următoarele, (documentul poate fi descărcat şi vizualizat de mai jos):

1. Centrul are ca scop dezvoltarea cercetării biblice româneşti teoretice şi aplicate, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare şi a masteranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii în mediile bisericeşti şi parabisericeşti.
2. CCBS urmăreşte creşterea competitivităţii ITPB pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării ştiinţifice teologice.
3. CCBS are în vedere crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme reprezentative de cercetare în domeniul teologiei biblice şi aplicate
4. În ITPB, CCBS va urmări formarea tinerilor cercetători, va sprijini organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale departamentelor, precum şi constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul teologie biblice teoretice şi aplicate.
5. Centrul va stimula schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese. De asemenea, va iniţia şi urmări dezvoltarea unor proiecte interdisciplinare.
6. CCBS va stimula publicarea rezultatelor cercetării în volume colective, în jurnalul Plērōma al ITPB, în reviste de profil româneşti şi străine. De asemenea, va avea în vedere stimularea publicării de cărţi şi manuale universitare, ca rezultat al activităţilor CCBS.
7. CCBS va stimula parteneriatul cu Cultul Creştin Penticostal din România şi cu alte organizaţii bisericeşti şi asociaţii profesionale interesate de domeniul de activitate al Centrului de Cercetare ITP. CCBS va sprijini mediul bisericesc penticostal din România, comunităţile, fundaţiile ecleziastice evanghelice din România prin acorduri de asistenţă / consultanţă / expertizare de specialitate la cerere. De asemenea, CCBS îşi propune să acorde asistenţă şi să asigure expertiză teologică la cererea unor instituţii sau persoane interesate şi să colaboreze la diferite programe sau granturi naţionale şi internaţionale.
8. Centrul va coordona activităţi de consultanţă şi va contribui la proiecte de promovare a teologiei biblice şi aplicată pentru publicul larg, inclusiv prin intermediul colaborărilor cu presa, cu posturi de radio şi televiziune.
9. Se va urmări legătura dintre cercetarea universitară şi învăţământul preuniversitar, organizându-se – pe teme teologice – întâlniri, discuţii, programe de perfecţionare ale profesorilor de teologie din ciclul gimnazial şi liceal.
10. Centrul va organiza activităţi legate de predarea teologiei biblice teoretice şi aplicate, oferind cursuri diferenţiate, programe speciale de pregătire, elaborând manuale.
11. CCBS îşi propune, ca din fondurile avute la dispoziţie, să acorde burse de cercetare la diverse instituţii din ţară şi străinătate propriilor membrii.
12. CCBS îşi va face cunoscută activitatea pe internet, printr-un site (găzduit de cel al ITPB), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.
13. Membrii CCBS vor urmări acreditarea centrului în circuitul naţional şi internaţional de preocupări ştiinţifice, avându-se, totodată, în vedere şi cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate.

Dobândirea calităţii de membru în CCBS:

1. Pot fi membri ai CCBS cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul teologiei, precum şi studenţi ai învăţământului post-universitar (masteranzi, doctoranzi evanghelici ai altor universităţi).
2. Cadrul didactic sau cercetătorul care doreşte să devină membru al CCBS va înainta Consiliului de conducere o cerere însoţită de două recomandări ale unor membri ai centrului.
3. Cererea de primire ca membru al centrului este aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor CCBS, cu majoritate simplă de voturi.
4. Nu se face nicio diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în centru, toţi având calitatea de membru.

×