Master Biblie și societate – program în lichidare

PROGRAM ÎN LICHIDARE

Programul de masterat „Biblie şi societate” din cadrul Facultăţii de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti a fost autorizat de către ARACIS, în ședința Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014 (vezi mai jos). Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014, vezi mai jos, – pagina 2, poz. 17.

Misiunea programului de studii universitare de master în Biblie și societate privită în contextul profilului şi al specializării Facultăţii de Teologie Penticostală.
În condiţiile în care Institutul Teologic Penticostal din Mun. Bucureşti este singura instituţie oficială a Cultului Creştin Penticostal din România prin care acesta îşi pregăteşte personalul ecleziastic, rolul său este deosebit de important. Activitatea pastorală presupune în primul rând vocaţie, dar şi o bună informare pe tărâm teologic. Or, încă de la începutul său s-a dorit ca Facultatea de Teologie Penticostală din cadrul I.T.P. să fie acel loc în care viitorii slujitori ai cultului să fie echipaţi din punct de vedere spiritual şi teologic. Slujirea pastorală, în noul context, presupune o pregătire adecvată, fără de care nu se poate răspunde corect noilor provocări. Mai mult, intrarea României în Uniunea Europeană şi lărgirea comunităţilor româneşti penticostale din diaspora a determinat o nevoie crescândă de slujitori bine echipaţi pentru bisericile înfiinţate acolo.
În aceste circumstanţe premisele de la care porneşte în formularea misiunii Facultăţii de Teologie Penticostală, cu specializarea „Teologie penticostală pastorală”, sunt următoarele:
a) Teologia este un domeniu de studiu complex, îmbinând comunicare, asistenţa spirituală şi managementul organizaţiilor.
b) Teologia este atât un domeniu academic cât şi unul profesional, unul îmbrăcând forma şcolarităţii şi urmărind buna cunoaştere a activităţii pastorale şi aplicarea teoriei în practică, celălalt urmărind standardele etice profesionale cele mai înalte îmbinate cu profesionalismul şi competenţa datorate formării profesionale.
c) Domeniul teologiei pastorale este unul interdisciplinar. El se află la interferența dintre studiul literar al documentelor biblice şi ecleziale pe de o parte și comunicarea şi relaţiile interumane, pe de altă parte. Prin urmare, teologul este un intelectual ca formaţie, un bun comunicator şi un păstor sufletesc ca vocaţie. Teologia pastorală integrează şi filozofia, psihologia, etica şi sociologia, urmărind pe baza analizei calitative şi cantitative o cunoaştere avansată a societăţii umane în mijlocul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Durata programului de masterat este de 2 ani (patru semestre) – 120 de credite. Durata unui semestru de studiu este de 14 săptămâni. Cursurile se vor efectua în sistem modular, în primele 5 saptamani ale fiecărui semestru.
Ţinând cont de contextul profilului şi al specializării facultăţii noastre, potrivit celor afirmate anterior, programul de studii universitare de master se constituie având în vedere nevoia slujitorilor bisericeşti neoprotestanţi de a aprofunda învăţăturile biblice şi de a le comunica într-o manieră cât mai relevantă în contextul provocărilor tot mai complexe cu care liderii religioşi se confruntă.
Globalizarea provoacă religia şi Bisericile la schimbări; înţelegerea Bibliei şi a gândirii creştine este calea spre fundamentele profunde ale culturii europene căreia îi aparţin toţi românii.
Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti îşi propune să le ofere pastorilor, profesorilor de religie şi altor lideri spirituali din lumea neoprotestantă posibilitatea de a deprinde metodele de analizare exegetică a cărţilor biblice, de a-şi însuşi tehnici variate de interpretare a Sfintelor Scripturi şi de a dobândi cunoştinţele teologice, necesare pentru o aplicare cât mai riguroasă a învăţăturilor biblice.

Misiunea programului de studii universitare de master „Biblie și societate” constă în:
a) pregătirea de slujitori creştini capabili să interpreteze textul sacru al Sfintelor Scripturi astfel încât mesajul biblic să fie relevant pentru creştinismul contemporan.
Fenomene precum integrarea României în Uniunea Europeană şi globalizarea determină apariţia unor noi provocări spirituale, eclesiale şi culturale pentru creştinismul neoprotestant din România. Pentru ca spiritualitatea creştină evanghelică să poată fi păstrată şi trăită în mod autentic, dar şi integrată în noile contexte socio-economice şi politice, este nevoie ca pastorii, profesorii de religie şi liderii creştini din cultele neoprotestante să-şi însuşească temeinic atât spiritualitatea biblică, cât şi modalităţile de a o actualiza şi comunica în mod pertinent.
b) crearea unei posibilităţi de perfecţionare pentru pastorii şi slujitorii creştini anagajaţi, în vederea unei permanente îmbunătăţiri a activităţii de interpretare şi comunicare a adevărului biblic.
Pastorii, profesorii de religie şi liderii creştini angajaţi în slujirea bisericească sau didactică au nevoie de o continuă perfecţionare a metodelor de interpretare şi comunicare a adevărului biblic. În acest sens, în cadrul programului de masterat „Biblie și societate” vor avea posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţele teoretice necesare eficientizării activităţilor spirituale prestate în slujba semenilor.
c) crearea şi dezvoltarea unui colectiv de cercetare ştiinţifică în domeniul exegezei şi teologiei biblice. Fiind singura instituţie de învăţământ superior teologic penticostal acreditată din România, Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti îi revine misiunea firească de a organiza şi întreprinde cercetarea biblică şi teologică penticostală din ţara noastră. În cadrul programului de masterat în Biblie și societate colectivul de cadre didactice și masteranzii vor desfăşura permanent o activitate de cercetare ce se va concretiza în publicarea de lucrări.

Masteratul „Biblie și societate” este organizat având în vedere următoarele obiective specifice:
a) crearea unui program de învăţământ teologic penticostal performant şi de perspectivă:
– deprinderea de către masteranzi a metodelor de analizare exegetică a textului biblic, pentru o înţelegere profundă a mesajului textului sacru.
– familiarizarea masteranzilor cu metodele de interpretare a Sfintelor Scripturi, în vederea unei aplicări corecte a adevărului biblic.
– însușirea de către masteranzi a unei viziuni biblice cu privire la probleme teologice, sociale și politice contemporane.
b) realizarea unui sistem de pregătire a masteranzilor conform criteriului excelenţei:
– predarea cursurilor după metodele noi ale pedagogiei universitare (cursuri interactive, prezentarea materialelor prin proiectare);
– organizarea seminariilor în sistem dezbatere şi susţinere de lucrări.
– folosirea unei game variate de evaluare a studenţilor pe parcursul semestrului şi la sfârşitul perioadei de predare (teste periodice, susţinerea de lucrări şi proiecte);
– implicarea studenţilor în activitatea practică (stagii de lucru în biserici penticostale).
c) dezvoltarea activităţii de cercetare teoretică şi aplicativă:
– elaborarea unor programe şi proiecte de interes ştiinţific şi aplicativ major în profilul şi specializarea în care se încadrează Master-ul;
– valorificarea activităţii de cercetare prin elaborarea de cărţi, articole şi comunicări ştiinţifice.

Perspectivele masterului:
Evaluarea prospectivă realizată, privind nevoia de slujitori bisericeşti calificaţi în cultele neoprotestante din România, a condus la concluzia existenţei unei cereri în creştere a două categorii de personal:
O nevoie importantă este cea din sectorul pastoral, în care activează încă multe persoane fără pregătire teologică profesională.
Se observă, de asemenea, nevoia în creştere de slujitori şi lideri creştini (pastori de tineret, predicatori-învăţători laici, evanghelişti etc.) care să comunice eficient adevărurile biblice, atât prin fidelitatea mesajului faţă de textul sacru, cât şi prin aplicarea sa relevantă la nevoile spiritual-morale ale societăţii române contemporane.
Misiunea şi strategia Master-ului va fi reevaluată în fiecare an universitar, pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale de formare profesională. În acelaşi sens, se va realiza permanent o mobilitate a cadrelor didactice în ţară şi străinătate.

Calificare şi ocupaţii:
Calificarea pe care o oferă programul de master Biblie şi societate este în teologie pastorală (penticostală) – cod RNCIS: L50401001010. Posibilele ocupaţii aferente acestei calificări, conform COR, sunt: Capelan – Cod RNCIS:263605; Consilier culte – Cod RNCIS:263609; Diacon – Cod RNCIS: 263611; Episcop – Cod RNCIS: 263612; Pastor – Cod RNCIS: 263625; Profesor în învatamântul primar – Cod RNCIS: 234101; Vestitor – Cod RNCIS: 263635.

Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014, vezi mai jos, – pagina 2, poz. 17.

Pentru consultarea Monitorului Oficial cu privire la domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți, vezi mai jos:

×