Cadru juridic

Conform recensământului din anul 2022, Cultul Creștin Penticostal din România are un număr de 404.307 membri. Potrivit datelor furnizate de același recensământ, rezultă că membrii Cultului Creștin Penticostal reprezintă 2,5 % din populația României, fapt care situează Biserica Penticostală pe locul al 4-lea ca număr de credincioși creștini.

Fiind o comunitate creștină cu un număr important de credincioși, bucurându-se de toate drepturile legale prevăzute de Constituția României precum și de Legea cultelor, Biserica Penticostală poate și trebuie să înființeze și să dezvolte instituții de învățământ superior menite să pregătească personal calificat în teologie penticostală pastorală.

Institutul Teologic Penticostal din municipiul București (ITPB) este instituția oficială prin care Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România își pregătește personalul clerical.

În strictă conformitate şi în deplin acord cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior acreditată prin specializarea sa acreditată se integrează în sistemul naţional de învăţământ şi completează învăţământul superior de stat, unde nu funcţionează niciun program cu specializarea teologie penticostală pastorală.

Cronologic, documentele oficiale de înfiinţare şi funcţionare a Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti şi a specializărilor sale, au fost următoarele:
– Adresa departamentului cultelor din RSR, nr.125410/1976 (16 iulie 1976). Institutul Teologic Penticostal a fost înființat acum 40 de ani ca seminar cu program de studii 4 ani, sub denimirea de Seminarul Teologic Penticostal din București.
Decizia nr. 142/8 februarie 1990 a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prin care Seminarul Teologic Penticostal din Bucureşti s-a transformat în Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, având o singură facultate – Facultatea de Teologie Penticostală, cu specializarea Teologie Penticostală Pastorală.
Hotărârea Guvernului României nr. 164 din 6 aprilie 1992, prin care se autorizează înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal de Grad Universitar din Bucureşti, începând cu anul universitar 1992/1993.
Hotărârea Guvernului României nr. 442 din 10 august 1998, prin care Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este autorizat să funcţioneze provizoriu, cu specializarea Teologie Penticostală Pastorală şi Didactică (zi, 4 ani; fără frecvenţă, 5 ani), specializare autorizată să funcţioneze provizoriu, potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993, republicată, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.
– Hotărârea Guvernului României nr. 1011 din 8 octombrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 26 octombrie 2001. Începând cu anul 2001, Institutul nu a mai organizat concurs de admitere pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, aceasta intrând în lichidare din acelaşi an.
– Hotărârea Guvernului României nr. 635 din 24 iunie 2008 precizează faptul că specializarea „Teologie pastorală” presupune acumularea a 240 credite, de aceea în prezent durata programului de studii pentru „Teologie penticostală pastorală” este de 4 ani. Planul de învăţământ este structurat pentru a corespunde acestei cerinţe.
– Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) – Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008, privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti prin care Institutul a devenit instituţie de învăţământ superior acreditată (Vezi aici legea în format pdf).
Această lege prevede următoarele:
Art. 2. – Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditate: Facultatea de Teologie Penticostală, specializarea, Teologie penticostală pastorală, cu predarea în limba română.
Art. 3. – În structura Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărârea Guvernului, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 4. – Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în condiţiile legii, la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 5. – Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul Institutului constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior.

Pe baza Hotărârii Guvernului României 749 din 24 iunie 2009 (pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau organizate să funcţioneze provizoriu) și a Hotărârii Guvernului României privind modificarea şi completarea H.G. 749 (12 octombrie 2009) H.G. 749 din 24 iunie 2009 (pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau organizate să funcţioneze provizoriu) Institutul Teologic Penticostal a organizat şi învățământ cu frecvenţă redusă, începând cu anul universitar 2010-2011.

În data de 21.10.2015 a fost încheiat un protocol între Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Cultul Creștin Penticostal și Secretariatul de Stat pentru Culte cu privire la organizarea învățământului teologic preuniversitar și universitar. Documentul a fost semnat de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Președintele Cultului Penticostal din România, pastor Moise Ardelean iar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte de către domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat.

Începând cu anul universitar 2015-2016 învăţământul cu frecvenţă redusă a intrat în lichidare  (H.G. 575/2015 din 15 iulie 2015 publicat în MO nr. 554 bis din 27 iulie).

Anul universitar 2015-2016 marchează debutul programului de studii universitare de master – Biblie și Societate (HG 582 din 16 iulie 2014 publicat în MO nr. 538 din 21 iulie 2014, HG 595 din 22 iulie 2015 publicat în MO nr. 595 bis din 6 august 2015).

În prezent în cadrul ITPB sunt derulate două programe universitare de studiu: ciclul 1 – programul de licență și ciclul 2 – programul de master.

Începând cu anul universitar 2021-2022, programul de masterat „Biblie și Societate” a intrat în lichidare.

În 31.03.2022, a fost autorizat de către ARACIS programul de masterat „Teologie penticostală aplicată” conform Hotărârii Consiliului ARACIS.

 

×