Licență în teologie

Programul de studii de licență şi specializarea

Facultatea de Teologie Penticostală şi specializarea sa, „Teologie Penticostală Pastorală”, au fost acreditate prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) — Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008. (vezi aici). 

Articolele 2 şi 3 Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008:
Art. 2. – Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditate: Facultatea de Teologie Penticostală, cu specializarea Teologie penticostală pastorală, cu predarea în limba română.
Art. 3. – În structura Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărârea Guvernului, în condiţiile prevăzute de lege.

Pe baza Hotărârii Guvernului României 749 din 24 iunie 2009 (pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau organizate să funcţioneze provizoriu) și a Hotărârii Guvernului României privind modificarea şi completarea H.G. 749 (12 octombrie 2009) H.G. 749 din 24 iunie 2009 (pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau organizate să funcţioneze provizoriu) Institutul Teologic Penticostal a organizat şi învățământ cu frecvenţă redusă, începând cu anul universitar 2010-2011.

Începând cu anul universitar 2015-2016 învăţământul cu frecvenţă redusă a intrat în lichidare (H.G. 575/2015 din 15 iulie 2015 publicat în MO nr. 554 bis din 27 iulie).

Anul universitar 2015-2016 marchează debutul programului de studii universitare de master – „Biblie și societate” (HG 582 din 16 iulie 2014 publicat în MO nr. 538 din 21 iulie 2014, HG 595 din 22 iulie 2015 publicat în MO nr. 595 bis din 6 august 2015).

În prezent în cadrul ITPB sunt derulate două programe universitare de studiu: ciclul 1 – programul de licență – „Teologie penticostală pastorală” (H.G. 376 din 18 mai 2016 publicat in MO nr. 413 din 1 iunie 2016) și ciclul 2 – programul de master  „Biblie și societate”(H.G. 402 din 2 iunie 2016 publicat in MO nr. 453 din 16 iunie 2016).

Misiunea programului de studii universitare de licenţă „Teologie penticostală pastorală”, privită în contextul profilului şi al specializării

În aceste circumstanţe premisele de la care porneşte în formularea misiunii programului universitar de studii de licenţă „Teologie penticostală pastorală” sunt următoarele:

· Teologia pastorală este un domeniu de studiu complex, îmbinând comunicare, asistenţa spirituală şi managementul organizaţiilor.
· Teologia pastorală este atât un domeniu academic cât şi unul profesional, unul îmbrăcând forma şcolarităţii şi urmărind buna cunoaştere a activităţii pastorale şi aplicarea teoriei în practică, celălalt urmărind standardele etice profesionale cele mai înalte îmbinate cu profesionalismul şi competenţa datorate formării profesionale.
· Domeniul teologiei pastorale este unul interdisciplinar. El se află la interfaţa dintre studiul literar al documentelor biblice şi ecleziale, comunicare şi relaţiile interumane. Prin urmare, teologul este un intelectual ca formaţie, un bun comunicator şi un păstor sufletesc ca vocaţie. Teologia pastorală integrează şi filozofia, psihologia, etica şi sociologia, urmărind pe baza analizei calitative şi cantitative o cunoaştere avansată a societăţii umane în mijlocul căreia îşi desfăşoară activitatea.

În acord cu aceste premise, programul de studii universitare de licenţă „Teologie penticostală pastorală” este condus de următoarele principii:

· Curricula universitară va oferi o gamă variată de discipline de studiu din domeniul studiilor biblice, comunicării, asistenţei spirituale şi managementului organizaţilor, asigurând o bună formare specializată în domeniul slujirii pastorale;
· Curricula universitară va oferi studenţilor oportunitatea de a aplica teoria în contextul practicii profesionale şi de a reflecta asupra valorilor la care se raportează;
· Curricula va avea la bază discipline din domenii relevante studiului teoriei şi practicii în domeniul slujirii pastorale precum: sociologia, psihologia, filozofia şi etica.

Iată de ce, misiunea Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti este formarea şi perfecţionarea continuă a slujitorilor Cultului Creştin Penticostal (personal de cult, profesori de religie, capelani) cu înaltă calificare, în acord cu doctrina penticostală şi statutul Cultului Creştin Penticostal din România. De asemenea, se are în vedere afirmarea principiilor doctrinare creştine penticostale în spaţiul cultural românesc, promovarea valorilor morale creştine, încurajarea spiritului de deschidere, toleranţă şi libertate religioasă în România contemporană şi dezvoltarea culturii naţionale şi a spiritualităţii româneşti.

În vederea realizării misiunii sale, specializarea teologie penticostală pastorală îşi propune asimilarea rapidă a metodologiilor şi a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, axarea pe dimensiunea pragmatică a profilului, fără a pierde din vedere aspectul pregătirii teoretice fundamentale, instaurarea unui climat de studiu motivant şi stimulator, realizarea conexiunilor cu componentă extrauniversitară, instrumentalizarea cunoştinţelor şi creşterea randamentului învăţământului în general.

Obiectivele programului de licenţă „Teologie penticostală pastorală”

În raport cu misiunea asumată, programul de studii universitare de licenţă Teologie penticostală pastorală îşi propune următoarele obiective:
– să formeze specialişti de înaltă calitate pentru slujirea pastorală, absolvenţi capabili să analizeze critic aspectele din domeniul pastoral şi să soluţioneze pertinent problemele specifice, având capacitatea de a concepe şi adopta cele mai bune decizii în cadrul activităţilor specifice pe care le vor derula;
– să răspundă schimbărilor sociale şi cerinţelor specifice slujirii pastorale moderne, oferind o perspectivă adecvată asupra educaţiei în acest domeniu;
– să dezvolte abilităţi, capacităţi sau deprinderi specifice unui pastor profesionist, în corelare cu problematica modernă specifică slujirii pastorale;
– să dezvolte abilităţi şi aptitudini specifice necesare implementării bunelor practici de predicare, consiliere, asistenţă spirituală şi management;- să sporească valoarea intelectuală, încrederea personală şi motivaţia absolvenţilor, ca suport pentru dezvoltarea de cariere în slujire pastorală.

Specializarea Teologie penticostală pastorală oferă un echilibru între modulele teoretice, destinate punerii bazelor conceptuale şi cele aplicate, urmărind dezvoltarea aptitudinilor teologico-pastorale ale studenţilor. În felul acesta, absolvenţii vor dobândi nu numai o bună cunoaştere la nivel teoretic, ci, de asemenea, vor deprinde capacitatea de a sluji comunităţilor, păstorindu-le în mod eficient, putând să răspundă şi să împlinească nevoile comunităţii la modul general, cât şi în mod particular, pentru a oferi sprijinul spiritual şi moral fiecărei persoane membre a vreunei comunităţi penticostale din România sau din diaspora.
Iată mai jos câteva dintre competenţele cognitive specifice pe care le avem în vedere: cunoaşterea în mod aprofundat a textului Sfintelor Scripturi; cunoaşterea şi aplicarea unei exegeze şi hermenutici corecte pentru o interpretare pertinentă a textului Sfintelor Scripturi; cunoaşterea teologiei dogmatice şi a istoriei Bisericii Penticostale din România; dezvoltarea unei gândiri teologice mature pe baza mărurisirii de credinţă evanghelică; cunoaşterea şi dobândirea deprinderilor privitoare la toate aspectele slujirii pastorale: predică, liturghie, consiliere, învăţământ religios, administraţie bisericească; dezvoltarea capacităţii de dialog cu celelalte confesiuni creştine; dezvoltarea sensibilităţii pentru problemele sociale şi a capacităţii de-a se implica în societatea pe baza valorilor creştine; dezvoltarea şi întărirea caracterului spiritual şi moral al studentului, după învăţătura, valorile şi principiile biblice de viaţă; deprinderea unei judecăţi morale creştine asupra diferitelor acte comportamentale ale oamenilor; cunoaşterea legilor statale referitoare la fenomenul creştin şi, în special, la Biserica Penticostale din România.

Pe lângă aspectul teologic-pastoral se are în vedere şi formarea acelor deprinderi necesare medierii interculturale şi de comunicării interpersonale şi publice de nivel superior, o exprimare în scris şi oral în limba română, eficientă şi corectă, o capacitate de corelare a problemelor similare din diferite culturi, abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane, capacitate de organizare eficientă în munca pastorală şi (sau) didactică. În aceste condiţii planul de învăţământ cuprinde şi cursuri cu vădit caracter practic, dar şi neteologic, aşa în cât deprinderile studenţilor să acopere o cât mai largă sferă a vieţii comunitare (sociale).

Facultatea de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti îşi propune să îndeplinească funcţiile enunţate anterior prin: elaborarea, adoptarea şi aplicarea unor planuri de învăţământ moderne, pe baza experienţei marilor universităţi din ţară şi din străinătate, adaptate la specificul Cultului Creştin Penticostal din România şi la cerinţele prevăzute în legislaţia învăţământului superior românesc şi european: formarea de cadre specializate cu pregătire superioară pentru teologie, educaţie şi cultură; adaptarea permanentă a programelor de instruire la exigenţele academice; adaptarea programelor de instruire la metodele de studiu şi de cercetare moderne; selecţionarea viitorilor studenţi pe baza unor concursuri competitive, care să asigure şanse egale pentru toţi candidaţii absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, precum şi pentru cei care urmează a doua facultate, asumarea misiunii de centru religios care să contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor morale creştine şi a valorilor cultural-religioase; afirmarea comunităţii academice drept centru de apărare a drepturilor şi libertăţilor religioase fundamentale ale individului; deschiderea faţă de experienţa institutelor şi universităţilor de profil din ţară şi din străinătate, ţinân cont de avantajele unei autonomii universitare lărgite şi a unei mai mari capacităţi de adaptare, datorate statutului său de universitate particulară cu caracter confesional; asigurarea unei baze materiale corespunzătoare (spaţii de învăţământ, laboratoare, biblioteci, săli de lectura, cămine, cantina, unităţi de practică etc.), în vederea desfăşurării unui proces de învăţământ şi de cercetare adecvat, în acord cu standardele naţionale.

×