Master Teologie Penticostală Aplicată

Programul de masterat „Teologie penticostală aplicată” din cadrul Facultăţii de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti a fost autorizat de către ARACIS, în ședința Consiliului ARACIS din data de 31.03.2022 (vezi mai jos, pagina 1, poz. 7)

Misiunea programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este de a oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu – atât al celor obligatorii, cât și al celor opționale și facultative – formarea profesională a masteranzilor în vederea adaptării acestora la condițiile noi de slujire, într-o societate dinamică, aflată într-o permanentă și accelerată schimbare.

Obiectivul principal al programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este pregătirea de slujitori penticostali, bine echipați pentru a răspunde nevoilor spirituale și sociale din Biserică și din societate, în context contemporan.

Pe lângă acest obiectiv major, în contextul evaluării dinamicii Bisericii Creștine Penticostale din România și din diaspora românească, programul de masterat în „Teologie penticostală aplicată” urmărește:

  1. Aprofundarea, de către absolvenții programului de licență „Teologie pastorală penticostală”, a cercetării teologice în domeniul teologiei aplicate;
  2. Actualizarea strategiilor și a tehnicilor slujirii pastorale specifice bisericilor creștine penticostale din România, pentru absolvenții programului de licență „Teologie pastorală penticostală” din anii anteriori, care sunt hirotoniți în bisericile penticostale, în diferite slujbe ecleziale;
  3. Instruirea slujitorilor ordinați (hirotoniți) în diferite slujbe ecleziale în Bisericile Penticostale, care nu au beneficiat de studii de specialitate în domeniul teologiei, dar care sunt absolvenți ai unor programe educaționale de învățământ superior;
  4. O mai bună echipare a corpului ecleziastic penticostal în ceea ce privește metodele, tehnicile și strategiile lucrării pastorale, precum și în ceea ce privește consilierea credincioșilor sau buna raportare la celălalt, în spiritul acceptării și al bunei conviețuiri între persoane ce au convingeri religioase diferite.
  5. Dezvoltarea unui centru de cercetare teologică în domeniul Teologiei aplicate care să se concentreze asupra unor discipline precum: pastorație generală, închinarea și practica bisericească penticostală, omiletică, hermeneutică, consiliere creștină, conducere spirituală, administrație bisericească, dogmatică și alte discipline din domeniul vizat.

Durata programului de masterat este de 2 ani (patru semestre) – 120 de credite. Durata unui semestru de studiu este de 14 săptămâni.

La acest program se pot înscrie:

  • Absolvenți ai programului de studii de licență „Teologie pastorală penticostală”;
  • Absolvenți ai programului de licență „Teologie didactică penticostală”;
  • Absolvenții altor programe universitare de licență, masterat sau doctorat, în alte domenii decât cel teologic.

Diplomele oferite absolvenților sunt în concordanță cu calificările universitare reglementate la nivel național prin Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Calificare şi ocupaţii:

Calificările pe care le oferă programul de master Teologie penticostală aplicată sunt: COR – 263625 – pastor; COR – 263611 – diacon; COR – 263605 – capelan. Aceștia oficiază servicii religioase, administrează actele de cult specifice Cultului Creștin Penticostal din România, oferă îndrumare spirituală și morală și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei credinței penticostale.

Acestor calificări li se mai adaugă și următoarele secundare: COR – 341303 – predicator, COR263632 – secretar culte; COR – 263609 – consilier culte; COR – 233001 – profesor[1] în învățământul liceal; COR – 233002 – profesor în învățământul gimnazial; COR – 234101 – profesor în învățământul primar.

[1] După absolvirea modulului pedagogic și/sau a unui program de masterat în Științele educației (cf. Legea Educației Naționale 1/2011: art. 236; 237, 238; OM 5745, Art.12: a, b)

Pentru consultarea Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 31.03.2022, vezi mai jos (pagina 1, poz. 7.)

Hotărâri ale Consiliului ARACIS din 31.03.2022

Hotărâri ale Consiliului ARACIS din 31.08.2022

Raportul Consiliului ARACIS privind încadrarea programului de studii universitare de masterat

 

×