Plan de învățământ master Teologie penticostală aplicată

Activităţile didactice ale programului de studii universitare de master sunt organizate pe 2 ani (4 semestre).

Număr de credite: 120 (+ 10 credite acordate pentru examenul de finalizare a studiilor).

Obiectivul principal al programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este pregătirea de slujitori penticostali, bine echipați pentru a răspunde nevoilor spirituale și sociale din Biserică și din societate, în context contemporan.

Prin conținutul său, planul de învățământ – alcătuit după standardele specifice ARACIS – răspunde misiunii și obiectivelor asumate; masteranzii vor desfășura activități de cercetare științifică pe bază de proiecte, în cadrul activității la diferitele discipline de studiu.

Planul de învățământ răspunde cerințelor moderne de cercetare, fiind format din discipline obligatorii, opționale și facultative, specifice domeniului de interes.

Pentru atingerea obiectivelor asumate, masteranzii vor fi integrați în proiecte comune cu cadrele didactice ordinate (în diferite forme de slujire pastorală) sau neordinate, precum și în alte manifestări științifice necesare pentru elaborarea lucrărilor de disertație și pentru finalizarea cu succes a cursurilor. Proiectele de cercetare vor conține elemente de originalitate și de cunoaștere științifică avansată, și vor contribui la soluționarea unor probleme din activitatea eclezială penticostală.

Pentru consultarea (descărcarea) planului de învățământ, click aici și aici.

×