Practica de specialitate

Formularele pentru evaluarea practicii pastorală pot fi descărcate de mai jos.

O mare importanţă se acordă practicii studenţilor. Programele de practică, elaborate pe ani de studiu, evidenţiază particularităţile organizării şi desfăşurării practicii teologice de specialitate.
Pentru studenţii specializării „Teologie Penticostală Pastorală”, practica de bază, de specialitate, este practica pastorală. Aceasta cuprinde toate activităţile de slujire specifice unui pastor penticostal: predicare, ucenicizare, studiu biblic, consiliere, organizarea serviciilor de închinare, oficierea slujbelor ocazionale (Cina Domnului, căsătorie, binecuvântarea copiilor, ordinare de slujitori, înmormântare etc.), vizitarea membrilor şi slujire în acţiuni de ajutor social acordat credincioşilor.
Având în vedere importanţa practicii în formarea specifică a viitorilor specialişti în domeniul teologiei penticostale pastorale, care trebuie să aibă temeinice cunoştinţe teoretice şi practice, în complexa lor activitate de misionarism şi evanghelizare, în desfăşurarea activităţii de profesor de religie, precum şi a altor activităţi pe care reglementările în vigoare le permit unui absolvent de facultate, au fost luate măsuri de diversificare a activităţilor practice, drept pentru care conducerea Facultăţii a încheiat o serie de convenţii cu instituţii de profil.
Astfel de convenţii sau protocoale, cu precizări concrete, au fost încheiate cu următoarele biserici penticostale din Bucureşti:
Biserica Penticostală „Betesda”
Biserica Penticostală „Betel”
Biserica Penticostală Snagov
Biserica Penticostală „Vestea Bună”
Biserica Penticostală „Betania”
Biserica Penticostală „Filadelfia”
Obiectivele mari, de principiu, a căror realizare se urmăreşte prin practica pastorală sunt: dezvoltarea caracterului creştin în viaţa studenţilor; dezvoltarea spiritului de slujire şi a capacităţii de ajutorare a semenilor; dezvoltarea unei discipline devoţionale de rugăciune şi de studiere a Scripturii; cunoaşterea şi asumarea tradiţiei de închinare specifică penticostalilor, atât la serviciile religioase obişnuite, cât şi la cele ocazionale; înţelegerea îmbinării elementelor doctrinare şi culturale în cadrul slujbelor religioase penticostale; dezvoltarea deprinderilor de comunicare a învăţăturilor Scripturilor; stăpânirea principilor omiletice; cultivarea calităţilor de organizare şi conducere a bisericii penticostale; dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu semenii; stăpânirea principiilor de consiliere spirituală a credincioşilor; dezvoltarea spiritului evanghelistic şi misionar; dezvoltarea spiritului ecumenic în limitele păstrării identităţii doctrinare şi confesionale.

Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea practicii pastorale
Practica pastorală se desfăşoară sub trei forme:
Practica pastorală de simulare. Timp de două ore pe săptămână, pe parcursul tuturor anilor de studii, studenţii simulează diverse activităţi de slujire pastorală (predicare, consiliere, organizare a serviciului religios, disciplinare a membrilor, asistenţă socială etc). Activitatea se desfăşoară sub coordonarea pastorului studenţilor, după o programă întocmită de către acesta, discutată în catedră şi aprobată de consiliul Facultăţii.
La începutul fiecărei zile, potrivit orarului facultăţii, timp de 30 minute, este prevăzută Capela de rugăciune. Acest serviciu de închinare şi slujire este asigurat în întregime de studenţi, după programarea şi sub coordonarea pastorului studenţilor.
În orarul Facultăţii este prevăzut şi serviciul săptămânal de capelă, desfăşurat pe parcursul a 60 minute. La capela săptămânală participă studenţii, cadrele didactice şi personalul administrativ al Facultăţii, iar organizarea şi slujirea sunt efectuate de către studenţi, după graficul întocmit de pastorul studenţilor şi sub îndrumarea acestuia.

Practica pastorală din timpul anului universitar
Pe parcursul fiecărui semestru, studenţii sunt repartizaţi la o biserică penticostală din Bucureşti, unde se efectuează practica pastorală, sub îndrumarea pastorului bisericii respective. Bisericile şi pastorii îndrumători sunt recomandaţi de către Cultul Creştin Penticostal, prin Comunitatea Regională Penticostală Bucureşti.
Printr-o convenţie de practică pastorală încheiată între institut şi o biserică penticostală din Bucureşti este stabilit cadrul de desfăşurare a practicii pastorale, tabelul nominal cu studenţii repartizaţi, precum şi programul după care se desfăşoară practica.
În timpul efectuării practicii, pastorul bisericii îl îndrumă pe student şi consemnează observaţiile cu privire la prestaţia studentului în Fişa de evaluare a practicii pastorale, pe care studentul o înmâneaza pastorului studenţilor. De asemenea, pastorul îndrumător este în permanentă legătură cu pastorul studenţilor în vederea îndrumării studenţilor şi a evaluării lor.

Practica pastorală de vară
În timpul vacanţei de vară, pe o perioadă de 30 de zile, studenţii efectuează practica pastorală de vară, care este înscrisă în planul de învăţământ.
Practica pastorală de vară se desfăşoară în bisericile penticostale din România, de regulă în cele situate în apropierea localităţilor de domiciliu ale fiecărui student, biserici recomandate de către Cultul Creştin Penticostal. În acest scop se încheie o Convenţie de practică pastorală între institut şi Cultul Creştin Penticostal din România. Studenţii sunt repartizaţi în bisericile şi la pastorii îndrumători recomandaţi de către pastorul studenţilor.
Păstorii îndrumători oferă spaţiu de slujire studenţilor în toată gama de servicii religioase ale bisericii (ora de rugăciune, predicare, studiu biblic, clase de şcoala duminicală, servicii ocazionale etc.), precum şi în activităţile de slujire din afara acestora (vizitarea membrilor, consiliere spirituală, tabere de tineret şi copii, acţiuni sociale etc.).
Îndrumarea studenţilor are loc atât prin observaţiile verbale făcute de pastorul îndrumător, cât şi prin consemnarea acestora în Fişa de evaluare a practicii pastorale, pe care o va trimite pastorului studenţilor.
Evaluarea şi notarea practicii pastorale este făcută de către pastorul studenţilor pe baza observării prestaţiei studentului la orele de practică pastorală şi la serviciile de capelă ale Facultăţii, şi pe baza observaţiilor consemnate în fişele de practică pastorală de către pastorii îndrumători.

Pastorul studenţilor are o contribuţie importantă în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea practicii studenţilor. Slujirea pastorului studenţilor are în vedere trei obiective distincte:

1. Păstorirea studenţilor pe perioada şederii lor în campusul ITPB. Pentru o perioadă de patru ani, studenţii îşi petrec mai mult de nouă luni pe an în Campusul ITPB. Specific vieţii studenţeşti este nu numai preocuparea prioritară de studiu, ci si căutarea direcţiei şi călăuzirii atât în viaţă cât şi în slujire. Întrebărilor cu privire la alegerea partenerului de căsătorie, a slujbei căreia se vor dedica, precum şi a locului în care Domnul îi cheamă să o desfăşoare, studenţii le găsesc răspunsul în părtăşia personală cu Dumnezeu, cât şi în consilierea şi sprijinul păstorului studenţilor. Grija păstorului studenţilor este ca fiecare student să înţeleagă modul în care Dumnezeu se ocupă de el şi să accepte dăltuirea divină în caracterul personal, prin abordarea corectă a dificultăţilor, nevoilor financiare, exigenţelor şi rigorilor vieţii studenţeşti.

2. Îndrumarea studenţilor în practica pastorală. Aplicarea, de către studenţi, a cunoştinţelor teoretice dobândite la cursuri este organizată, îndrumată şi evaluată de către păstorul studenţilor, în cadrul practicii pastorale, desfăşurate sub forme variate, pe perioada anilor de studenţie.

3. Oferirea unui model de slujire pastorală viitorilor slujitori. De o deosebită importanţă este modelul de slujire oferit de către păstorul studenţilor, dar şi de alte cadre didactice din cadrul ITPB, studenţilor, viitori slujitori.

×