Condiții de înscriere la admiterea pentru studiile de licență pentru cetățenii din alte state

Candidații care au diplome de liceu obținute în alte state decât România, pot participa la examenul de admitere doar în sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor trebuie înaintate Ministerului Educației până la jumătatea lunii august, în vederea echivalării diplomelor şi aprobării înmatriculării lor în anul I.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 1. Cererea-tip de înscriere, fişa de înscriere şi chestionarul candidatului
 2. Diploma de bacalaureat în original. Absolvenţii din promoţia 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
 • Pentru candidații cu diplomă obținută în Spania şi Italia diploma de bacalaureat și foile matricole din liceu cu Apostila de la Haga
 • Pentru candidații cu diplomă obținută în SUA: SAT / ACT
 • Pentru candidații cu diplomă obținută în Austria: traducere legalizată a diplomei și a foilor matricole liceu
 1. Certificat de competenţe lingvistice( nivel B1) eliberat în România, pentru candidatii care au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ cu predare în altă limbă decât limba română.
  • Candidaţii care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale vor prezenta doar diploma de bacalaureat pentru certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.
 2. Certificatul de naştere, în copie xerox.
 3. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează.
 4. Mărturia personală (maxim 2 pag.) din care să rezulte clar modul în care s-a întors la Dumnezeu, precum şi o descriere a felului în care a perceput chemarea lui Dumnezeu la slujirea creştină.
 5. 3 recomandări tip; Recomandările (şi toate celelalte formulare) pot fi descărcate de aiciaici și aici
  Având în vedere caracterul confidenţial al acestor RECOMANDĂRI, solicitanţii vor comunica, în perioada care va fi anunţată, la secretariatul ITPB (tel. 021/434.16.23 sau online), următoarele:

– numele şi adresa completă a pastorului bisericii din care provin

– numele şi adresa unui membru din comitetul bisericii (să nu fie rudă cu candidatul) pe care îl recomandă pastorul

– adresa unui membru din biserică pe care îl alege candidatul (să nu fie rudă cu el).

 1. 3 fotografii tip buletin (format ¾).
 2. Chitanţa de plată (80 lei) a taxei de înscriere – dovada de plată online sau chitanță eliberată la înscriere, de casieria facultăţii.
 3. Fotocopie a legitimaţiei de slujitor (pastor), unde este cazul.
 4. Numai pentru absolvenţii unei alte facultăţi: diploma de licenţă în copie sau adeverinţă în original de la facultatea unde a obţinut diploma.
 5. Cererea pentru scutire sau reducere parţială a taxei de înscriere, la care se anexează actele doveditoare.
 6. Cartea de identitate, în copie xerox, sau pașaport.

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este o instituţie confesională de învăţământ superior care funcţionează în regim privat. Susţinerea financiară se face din taxe şi din diferite donaţii din ţară şi din străinătate. Pentru anul universitar 2022–2023 taxa şcolară este echivalentul în lei a 550 EURO/an – la cursul BNR leu/euro din ziua plăţii.

Pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, taxa școlară este de 2200 Euro/an, potrivit cuantumului minim stabilit prin OG 22/2009.

Notă:

La sesiunea din septembrie pot participa doar candidații cu diplomă obținută în state ale Uniunii Europene, care şi-au echivalat deja diploma  la Ministerul Educaţiei, CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor).

Dosarul de echivalare se poate depune online, urmand instrucțiunile:
https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Anexă metodologie admitere 2022 (pentru candidații care locuiesc în alte țări)

Pentru tematica examenului de admitere și alte detalii, vezi aici

×